Powitanie

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 informuje, że posiada wolne miejsca

Witamy Pa
ństwa serdecznie i zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej Domu Pomocy Spo
łecznej Nr 2
w Tomaszowie Maz. ul. Jana Paw
ła II 37.

  Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul.Jana Pawła II 37